Back
Next
Back
Next
Back
Next

Nowoczesny dom jednorodzinny jako rozwiązanie dla klasycznego przykładu problematyki „jak zjeść ciastko i mieć ciastko”, czyli dom przy drodze ale z dala od niej, dom z tarasami i balkonami ale bez dachów płaskich, przestrzeń otwarta ale zamknięta, minimum ale maksimum… ze ścianą frontową odcinającą oazę rekreacji od pędu ulicy, z zaginającą czasoprzestrzeń półotwartą strefą rekreacyjno-garażową z wewnętrzno-zewnętrznym balkono-tarasem, z maksymalnie skondensowanym ale ekstrawagancko-luksusowym układem funkcjonalnym, z balkonem wewnętrznym i bramą do innej rzeczywistości… Odpowiedź na pragnienie bezpośredniego doświadczenia zachodniego słońca bez inwigilacji z zewnątrz oraz doznań pośrednich rozświetlanego zachodnim słońcem ogrodu i jeziora.
___________________________________________________________________
A modern single-family house as a solution to the classic example of "how to eat a cake and have a cake", a house by the road but far from it, a house with terraces and balconies but without flat roofs, open space but closed, minimum but maximum ... with a front wall cutting off the oasis of recreation from the momentum of the street, with the bending space-time semi-open recreation and garage zone with an internal-external balcony-terrace, with a maximally condensed but extravagant-luxurious functional layout, with an internal balcony and a gate to another reality ... The answer to the desire of direct experience of the western sun without surveillance from outside and indirect sensations illuminated by the western sun of the garden and lake.
Back
Next

Nowoczesne sanktuarium rzymskokatolickie - ręce wzniesione do Boga. Inspiracją były przeplatające się ręce ludzi wznoszących je w modlitwie do Boga.
__________________________________________________________________
Modern Roman Catholic sanctuary - hands raised to God. The inspiration was the interwoven hands of people who erected them in prayer to God.
Back
Next
Back
Next

Nowoczesne centrum życia towarzyskiego z usługami. Cała elewacja to kombinacja komunikacyjno-rekreacyjna - sieć podświetlonych korytarzy przyległych do zewnętrznej ściany obiektu, przysłoniętych ażurem cortenowskich blach perforowanych, z zewnętrznymi podestami komunikacyjno-towarzyskimi, zewnętrznymi schodami komunikującymi wejścia zewnętrzne do poszczególnych sektorów obiektu rozlokowane na różnych kondygnacjach w obszarze ścian zewnętrznych obiektu, oraz schodami zewnętrznymi bez funkcji komunikacyjnej za to sprzyjającymi spotkaniom towarzyskim, o funkcji schodkowych siedzisk. Komunikacja nastawiona na obsługę funkcji usługowych obiektu odbywa się poprzez komunikację wewnętrzną obiektu, natomiast zewnętrzne korytarze elewacyjne sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, umożliwiają zarówno spacery towarzyskie jak i udostępniają uwolnione od komunikacyjnego ruchu schodkowe loże spotkań siedzących i odpoczynku. Ideologia obiektu zmusza do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, leczy z wycofania społecznego, daje sposobność do przełamywania nieśmiałości i oporów, buduje pewność siebie i trenuje kontaktowość społeczną ludzi, nie utrudniając przy tym spełniania podstawowych funkcji usługowych jakim obiekt jest dedykowany.
__________________________________________________________________
A modern center of social life with services. The entire façade is a communication and recreation combination - a network of illuminated corridors adjacent to the outer wall of the facility, covered with openwork of Corted perforated sheets, external communication and social platforms, external stairs communicating external entrances to individual sectors of the facility, located on different floors in the area of ​​external walls of the facility, and external stairs without a communication function, which are conducive to social meetings, with the function of stepped seats. Communication focused on the service functions of the facility is carried out through internal communication of the facility, while external facade corridors favor the establishment of new contacts, enable both social walks and provide access to the meeting areas and rest free from communication movement. The ideology of the object forces you to establish relationships with other people, treats social withdrawal, gives you the opportunity to overcome shyness and resistance, builds self-confidence and trains people's social contact without hindering the basic service functions that the object is dedicated to.
Back
Next

Koncepcja nowoczesnej architektury, budynek biurowy / budynek usługowy, z podniesionymi podestami pośrodku każdej kondygnacji - opcje: wewnętrzna fontanna, jacuzzi, piaskownica, zieleń, scena, przestrzeń rekreacyjna / wystawowa / konferencyjna, biuro szefa w centrum przestrzeni biurowej firmy, i wiele innych możliwych zastosowań
_______________________
Concept of modern architecture, office building / service building, with elevated landings in the middle of each storey - options: internal fountain, jacuzzi, sandpit, greenery, stage, recreation / exhibition / conference space, head office in the center of the company's office space, and many other possible applications
Back
Next

Nowoczesna architektura - zabawa formą architektoniczną, futurystyczna koncepcja graficzna, skomplikowane wyobrażenie, statek kosmiczny, UFO, grafika
_______________________
Modern architecture - fun with architectural form, futuristic graphic concept, complicated graphic idea, spaceship, UFO, graphic design
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next

Za dnia domowe biuro, nocą rozświetlony światłem UV pokój gier strzelankowych.
______________________________________________________
During the day - a home office, at night - a room for shooting games illuminated with UV light.
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next

Nowoczesna wiata autobusowa - gabion i szkło fotowoltaiczne.
______________________________________________________
Modern bus shelter - gabion and photovoltaic glass.
Back
Next
Back
Next
Back
Next
Back
Next
tag cloud
www.blackpanthersarchitecture.com, blackpanthersarchitecture, BLACK Panther’s Architecture, Dominika Siemak Oses, Siemak-Oses, Dominika Siemak, Siemak, Oses, black panthers architecture, black panther, architecture, architektura, czarna pantera, panthers, black, architektura nowoczesna, modern architecture, future architecture, architektura przyszłości, futuristic architecture, design, projektowanie, projektant, architekt, architekci, usługi architektoniczne, architektoniczne, usługi architekta, biuro projektowe, biuro projektów, pracownia architektury, pracownia architektoniczna, pracownia projektowa, pracownia, projektowanie wielobranżowe, architektoniczny, architektów, studio architektury, architekta, projektowanie architektoniczne, projektowanie architekt, projekt, projekty wielobranżowe, projekty, projekt architektury, arch-bud, projektowanie architektoniczno-budowlane, projektowanie wnętrz, projektowanie krajobrazu, projektowanie grafiki, artystyczne, artystyczne formowanie krzewów ozdobnych, ozdobne cięcie krzewów, rzeźbienie krzewów ozdobnych, projektowanie przedmiotów użytkowych, projektowanie mebli, formułowanie pism, pisma oficjalne, formułowanie pism oficjalnych, pisma urzędowe, korespondencje oficjalne, korespondencje urzędowe, usługi pisania pism, korespondencja oficjalna, pełnomocnik, usługi projektowe, usługi ogólnobudowlane, projektowanie wielobranżowe, koncepcja, koncepcje, projekt budowlany, projekt wykonawczy, praca zdalna, projektowanie zdalne, uzgodnienie, uzgodnienia, odstępstwo, przepisy techniczno-budowlane, uprawnienia, uprawnienia do projektowania, uprawnienia bez ograniczeń, uprawnienia projektowe, wnętrze, wnętrza, architektura wnętrz, architekt wnętrz, architekt uprawniony, przebudowa, rozbudowa, budowa, nowoprojektowany, dom jednorodzinny, budynek, budynki, pozwolenie na budowę, pozwolenia na budowę, obiekt kubaturowy, obiekty kubaturowe, osiedle, wielorodzinny, wielorodzinne, budownictwo, mieszkalne, szeregowe, szeregowa, apartamenty, apartament, lokal, lokal użytkowy, lokal usługowy, budynki usługowe, budynek usług, usługowy, budynek użyteczności publicznej, architektura jednorodzinna, hotel, pensjonat, zagospodarowanie terenu, zagospodarowania terenu, inwestycja, inwestycje, inwestycji, architekt Szczecin, architekt szczecin, architekci szczecin, Szczecin, Szczecina, w Szczecinie, zachodniopomorskie, Kobylanka, kobylanka, kobylanka projektowanie, projekt kobylanka, architekt kobylanka, architekci kobylanka, usługi projektowe kobylanka, uslugi kobylanka, projektowanie szczecin, projekty szczecin, Polska, Poland, design, Międzyzdroje, architekt Międzyzdroje, architekt miedzyzdroje, miedzyzdroje, miedzyzdroje architekci, Międzyzdrojów, projektanci, branża architektoniczna, architectural design, architectural, architect, interior design, landscape design, rezydencja, rezydencji, rezydencje, hotele, hoteli, architects, design studio, general construction services, multi-branch projects, development, planning, concept, concepts, project, interior, interiors, interior design , interior architect, cubature buildings, cubic architecture, single-family house, houses, housing estate, single-family housing, individual project, dream house, professional services, single-family buildings, multi-family buildings, apartments, commercial premises, service buildings, utility buildings public, single-family architecture, architect Szczecin, szczecin, architects Szczecin, design of Szczecin, designing, Międzyzdroje, Miedzyzdroje, designer, designers, quality, room, flat, bathroom, hotels, collective residence, living room, kościół, nowoczesna architektura kościelna, church, catholic church, planner, city planning, urbanista, urbanistyka, urbanistyczne, przetarg, przetargi, pozwolenie na budowę, szczecin prawobrzeże, prawobrzeze, architekt szczecin prawobrzeze, Stargard, stargard, architekt stargard, zachodniopomorskie